تصویر محمد باقر محمد ابراهیم غفاری

محمد باقر محمد ابراهیم غفاری