سوابق خلیل صارمی نایینی متخلص به ناصر

بیلبورد متخصص

مثنوی عاشورایی

1392/08/13

السلام علیک یا ثارالله انّ الحُسین مصباح الهُدی و سفینة النجاة مثنوی 72بیت عاشورایی شهید نینوا امروز عالـم یكــسر اندر شــور و شــین است اَرض و ســـما در ماتـــم قــــتل حسین است از آســـمان عشـــق خــون می بارد امروز زخــمی عـظـیم و كـــهنه بر تـــن دارد امروز روزی چــه روزی، سرخگـون از خون خورشید خـورشــید بر بالای نـــی امـــروز تابیـد *** هـــان ای زمین غمخانه سلطان دیـــن بـــاش چــــون آســــمان از این مصیبت شرمگین باش دیـــدی چـــه ها كردند با فرزند زهــرا (س) با پــــاره جـــان و تن و دلبــند زهـــرا (س) از این همه ســنگین دلـــی اَلـلّهُ و اكـــــبر ایــنگونه از حــــق غافـــلی اَلــلّهُ اكـــبر در وادی" بـَـــل هُم اَضـــلّ" دور از شـــعورند در عـــمق "كَالاَنـعام" ســرگردان و كـــورنـد كـشتند فـــرزنـدان پــــاك مــصطفی را نــــور دو چــشمان عــــلیِ مرتــــضی را دلــبند لــیلا را به خــاك و خون كشیدند شــبه پیــمبـر را چـــنین پیـــكر دریــدند بــر فــرق نـــورانیِّ قاســـم تیغ رانـدند صد پــــاره جسمش كرده بر خاكش كــشاندند عــــبّاس را آمـــاج تــــیر كـــینه كردند ایــــنگو نه نــو آن كــینه دیــرینه كــردند جــرمش چــه؟وَالــلَّه بـردن مَشكی پر از آب تا كـــودكانی تـــشنه زان گـــردند ســــیراب آنـــدم كه مُـــشتی آب جـــان تــشنگان بود آبــی كه مَــهر مـــادر آن كـــودكان بــــود آن بـــا وفـــا را هر دو دست از تـــن فكندند مـَـشك پـــر آبـــش را به ناوک پاره كــردند دیـــگر امـــیدش نا امـــیدی شد عــــلمدار آبـــی نـــماند و تــشنه لـــب در خــیمه بسیار با ســــر فـــرو افـــتاد و در خـون شد شناور انـــدر كـــنارش بـــا شــتاب آمد بــرادر گـــفت ای علمدار خـــدا برخـــیز، برخـــیز تركم مـــكن ای بــا وفـــا برخـــیز ،برخـیز ای هـــر دو دست از تـــن جدا برخـیز ،برخیز پشتــم شــكست از ایـــن بــلا برخـــیز ،برخیز *** اینجا حـسین است و عــزیزان خفته در خاك یكجا فـــغانــــها از عــطش تا اوج افـــلاك دیـــگر چــه جـانی مانــد و تابی پیكرش را آنـــدم كه در خـــون دید جـــسم اكــبرش را گـــفتا جـــوانان بـنی هـــاشــم كــجائید مـــن نـــاتوان از بــردن اویــم بـــیائــید وقـــتی كه دیــگر اصـغرش را نیست تــــابی می گـــیرد او را روی دسـت از بـــهر آبــــی گـــوید من ای لشــكر اگر هـــستم گــنهكار جـُــرمش چه بـــاشد كوفیان این كــودك زار؟ او را زِمـــن گـیرید و ســـیرابش نـــمائـید رحـــمی به جــسم خُــرد و بی تابــش نـمائید خــوش چـــاره ای بر جــان بی تابش نمودند با تـــیر زهــر آلـوده ســیرابــش نــمودند *** هــــر لحظه آن روز داغــی بــود و دردی لَختی به ســوگی لــحظه ای دیــگر نــبردی دیگر حـــسین است و نه هـــمراهی نه یــاری هـــر یاوری افتاده انــدر خـــون كــناری بـــر جمع دونان تاخت آنــــدم هـمچو حیدر گـــوئی عــلی شمشیر می زد بـــار دیــگر از آن لعینان خــیل هابر خــــاك انــداخت از كشته هــاشان پشته هـــا در هر كجا ساخت امــــا دگــر دســتان او را نـــیست جانی دیـــگر نــــماند از تشنگی او را تـــوانی كـردند جمعی قـــصد آن ســــلطان مظلوم جــمعی به قـــصد خــیمه و طـفلان مــعصوم فـــریاد" هَلْ مِنْ ناصِرش" در دشـــت پــیچید كـــوه و زمــین و آســمان و عرش لـــرزید گــــفتا من ای لــشكر حـــسین ابن علیــم امــروز انـــدر كـلّ عـالم مــن ولـــیّم این بـی گــناهان یـــادگاران رســولند وَالـــلّه ایـــنان نــور چشمان بــتولند گــــر در مَـــرام و خــویتان از دین اثر نیست از گــــوهر آزادگـی زیــــبنده تر چــیست؟ امـــا تــو گویی كـَــر زمــادر زاده بودند از ابـتدا با فــتنه و شــَــر زاده بــــودند حــق را نمی دیـــدند زیـرا كــــور بودند ره را نمــی جــستند زیـرا دور بـــــودند مـــصداق" صُـــمٌ بـُكمْ" ایــن قـوم لعینند الــحق" فـَــهُمْ لا یـَــعْقِلونـند" و پلــیدند در پــیش رو خـورشید را ایـــنان نـدیدند خــــورشید را این تــــیره رویـــان سر بریدند دیـگر غــریب نـــینوا افـــتاده از پـــا فریــاد و افـغان زین مصیبت وای بــر مـــا این خفته اندر خاك و خون جسم حسین است؟ این گـَشته از خون لاله گون جـسم حسین است؟ این اســت آن نــوباوه زهــــرای اطــهر؟ این اســـت نــــور هر دو چــشمان پـیمبر؟ جـــسم به خــــاك افتاده اش را ســر بریدند انگشت او از بـــــهر انگـشتر بـــریــدند اســب شـــقاوت بر تـــن پاكش دوانـــدند گــَــرد جـفا بر جـــسم صد چاكش فشاندند در حـــیرتم از این هــمه درنـّــده خـویی این گــونه پــستی تا به این حـــدكینه جویی ای وای بــــر ما ،وای بــر ما،وای بــر مـا چــونیم دیگر زیـن مـصیبت مانده برپـــا؟ *** ایــــن ان مگر دردانـــه زهـرا نــبودنـــد یا یــــادگار كــــعبه و بــــطحا نـــبودند ناخــــوانده گر بــودند ایــنان اندر این دشت انـــدر كـــجا بر مــیهمان اینگونه بگذشــت این قـــــوم خود او را به سوی خویش خواندند خود نــــیز بـــین راه در خـــونش نــشاندند خواندند ســوی خـــــود امام و مـــقتدا را آنــــگاه بشكستند هــر عـهد و وفــــا را از هــر چه گــــویی این لـعینان تیره رو تر از وحــــشیان جـنگلی درّنـــده خــوتـــر بـهر خــــوش آمد گوئــیش لشكر كشیدند تــیغ جــــفا بر روی آن ســــرور كــشیدند ای عاشـــقان فـــریاد ، وای از این مــصیبت فــریاد ازایـــن بـــیداد ، وای از این مـصیبت اكــنون كه انــــدر مـــاتم لــب تشنگانید ســـیلاب خــون از دیــــده بر دامــن برانید زان شــــه فــرو بـندم دگر این لحظه دم را قـــدری بگـویم حالــــت اهــل حــرم را *** آتــش زدند از كــینه دل خـــیمه هـــا را كــردنــد نـــیكو خــــدمت آل عــبا را اهــل حـــــرم را طـــوق بر گردن فكندند ســیلی زدند و ظلــم بـــــی اندازه كـردند هـر جـا درنـــگی در مـیان راهشان بود در كـُــنج ویــران و خـرابی جایـــشان بود رخـــت اســیری كرد بر تــــن زیــنب زار ای دیــــده چون دل اندر این غم خون فــرو بار طــفلان معصومـــند و مـُـشتی داغــدیده در این سـفر زیــنب چه تلــخی هـا چــشیده آل عــلی را خـارجی خـــواندند هــر جا آزارشــان دادند هــر جـــا گــاه و بــیگاه از حـال زیــنب زیـــن بـــلا اَلـلّهُ اعــلم در صــبر او بـــر دردهـا اَلــلّهُ اعـــلم مــنزل به مــنزل با ســری بی تـن اسـیری هـــر جـــا بــیانی تـــند در اوج دلــیری در این رســـالت قــاصـدی والاســت زینب روشــــنگر اهـــداف عـاشــوراسـت زینب در بـــارگاه آن پـلیــد زشـــت كـــردار او هــست وآن شــهزاده رنــجور و بــیمار در ذَمّ دونــان صــحبتی جــانانه كـــردند یكباره كـــاخ ظلـــمشان ویــرانه كــردند امــا زســــوز ســـینه اش آگـاه كس نیست هر ذرّه جــــسم و جـــان زینب داغ و دردیست او دیده هــفتاد و دو تــن در خــون تــپیده او پــیكر عــبّاس را بــــی دســـت دیده داغ شــهید نـــینوا در ســینه اوســــت انــدوه دشــت كربــلا در سـینه اوســـت بایــد كه با این كاروان هــــمراه بــودن ننگ اســت خواب و راحــت و بی غــم غــنودن (ناصر ) تو هـــم در ماتـــم سلطان دین باش از ایـن مــصیبت تا قــــیامت دل غــــمین باش شاید در آنجائـــیكه شـافی این شــــهانند بر آتـــش جـان تو هــم آبـــی فـشانند التماس دعا خلیل صارمی نایینی "ناصر" ده م محرم الحرام 1428 این مثنوی بارها در روزنامه های کثیر الانتشار کشور (رسالت ،کیهان و اطلاعات )به چاپ رسیده است. http://bargesabz14.mihanblog.com/ http://ostadnaser.ir/
بیلبورد مرجع متخصصینسوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1363/07/01 تا ادامه دارد

معاونت پرورشی و تربیت بدنی

آموزش و پرورش

امور تربیتی -مشاوره - تربیت بدنی

از 1350/07/01 تا ادامه دارد

در حال حاضر ریاست هیات هنرهای رزمی و کونگ فوی شهرستان

اداره ورزش و جوانان نایین

هنر های رزمی - کشتی - ورزش باستانی- والیبال و سایر

از 1359/09/14 تا ادامه دارد

فرمانده واحد مقاومت شهید چمران در حال حاضر

ناحیه مقاومت بسیج

آموزش نیروهای بسیج جهت اعزام به جبهه های نبرد-فرماندهی محورهای عملیاتی کردستان و جنوب-فرماندهی پایگاههای شهری و واحد های مقاومت

از 1360/01/01 تا ادامه دارد

مربی ،شاعر و اهنگساز سرود و اهنگهای انقلابی و مذهبی

بسیج و سپاه و ارشاد اسلامی

تشکیل اولین گروه سرود در نایین و شرکت در مسابقات و کسب رتبه های استانی و کشوری

از 1360/01/01 تا 1392/06/13

شاعر و نویسنده معاصر

انجمن های شعر شهرستان و استان

سرودن شعر و سرود و ساخت اهنگ-تحقیقات متعدد و کسب رتبه کشوری در همایش امام علی با ارائه مقاله امام علی و اقتصاد اسلامی

[F_Date]

کنگره ها و همایشهای شعر سراسری

شرکت کننده با دعوت قبلی

1

[F_Date]

همایش کشوری امام علی

دبیر همایش

1

[F_Date]

کنگره شعر فجر استان اصفهان در نایین

ریاست کنگره

1

[F_Date]

کنگره شعر سرداران شهید عملیاتهای کربلا ارشاد اسلامی اصفهان

دبیر کنگره

1

تماس با خلیل صارمی نایینی متخلص به ناصر

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن خلیل صارمی نایینی متخلص به ناصر به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://ostadnaser.ir/
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به خلیل صارمی نایینی متخلص به ناصر

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام