سوابق محمدرضا طباطبایی

بیلبورد متخصص

سوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

1389/05/14

ارايه مقاله " ذره اوليه ، رابطه جرم ذره با سرعت و طول موج يا فركانس آن ، اتحاد نيروهاي گرانشي و الكترومغناطيسي

1388/11/16

ارايه مقاله " ساخت سرعت سنج حقيقي ، پاياني براي تئوري نسبي بودن سرعتها ، طرح ايراد دوم در نظريه نسبيت خاص

1388/10/08

ارايه مقاله " اژدر مافوق صوت

1388/10/01

ارايه مقاله " افزايش جرم در میدان گرانشی

1388/09/20

ارايه مقاله " كربن يك بسته كامل از اعداد یا ذرات در مبناي دوازده‌تايي يا سيستم شمارش دوجيني است

1388/03/19

ارايه مقاله " افزايش سرعت و محاسبه انرژي پتانسيل گرانشي - برسي عمق ديد ما در كيهان

1388/03/10

ارايه مقاله " كند شدن زمان و كوتاه شدن متر در ميدان گرانشي ، انتقال به آبي يا سرخ گرانشي و طرح ايراد دوم در نظريه نسبيت عام

1388/03/07

ارايه مقاله " افزايش سرعت و افزايش انرژي جنبشي

1388/02/28

ارايه مقاله " افزايش سرعت و كاهش دما

1388/02/12

ارايه مقاله " آزمون اشترن - گرلاخ ، شعبده و ترفندهاي كوانتومي

1388/01/13

ارايه مقاله " مدلي جديد براي اتم

1388/01/11

ارايه مقاله " نشانه‌هاي قيامت

1388/01/09

ارايه مقاله " فوتون ذره اي يا رشته اي ، فوتون يك ثانيه اي يا چند ثانيه اي ، كوانتيده شدن انرژي در همبافته فضا - زمان

1388/01/03

ارايه مقاله " پديده داپلر يا دوپلر براي امواج الكترومغناطيسي و روابط جديد كوانتومي نسبيتي

1388/01/02

ارايه مقاله " تكانه ( اندازه حركت ) فوتون

1388/01/01

ارايه مقاله " راهكار سوم براي اثبات اصل هم ارزي جرم و انرژي از ديدگاه مكانيك كوانتومي

1387/12/29

ارايه مقاله " انحراف پرتو نور در ميدان گرانشي

1387/12/26

ارايه مقاله " افزايش سرعت و افزايش توان راكتور شتاب دهنده فضاپيما

1387/12/13

ارايه مقاله " حركت زاويه اي و مداري الكترون

1387/11/22

ارايه مقاله " بلازارها ، پالسارها و تپ اخترهاي راديويي مدركي براي اثبات نظريه طولي بودن امواج گرانشي هستند

1387/10/26

ارايه مقاله " افزايش سرعت و كاهش طول يا حجم

1387/10/25

ارائه مقاله " زقوم

1387/10/03

ارائه مقاله " تلفيق روح ، كوانتوم و گرانش

1387/09/13

جرم صفر و ايجاد شرايط بي وزني ، تسليحات گرانشي // راهكاري جديد براي اثبات اصل هم ارزي جرم و انرژي // ارايه رابطه هم ارزي جرم و انرژي مستقل از سرعت امواج نور و گرانشي

1387/09/05

برهمكنش يا واكنش روح با ذرات بدون جرم ( دخان - ذرات الهي )

1387/08/17

ارائه مقاله " مسيح عيسي ابن مريم رسول الله مي‌آيد

1387/06/12

ارائه مقاله " محاسبه متريك گرانشي سياه چاله ( جرم نوتروني )

1387/05/25

ارائه مقاله " سياره زمين ما همان طاغوت است

1387/05/18

ارائه مقاله " هندسه دوجيني و موسيقي

1387/05/13

ارائه مقاله " طرز تشكيل شفق قطبي

1387/05/04

ارائه مقاله " ساختار فيزيكي جهنم

1387/04/25

ارائه مقاله " اشكال مرموز كشتزارهاي گندم و هندسه دوجيني

1387/04/21

ارائه مقاله " فضاي مشبك ، الكتروگراويتي و نيروهاي پيشران و اسپين در فضا

1387/04/14

ارائه مقاله " نظريه انفجار بزرگ محال است

1387/04/14

ارائه مقاله " انبساط فضا ، توجيهي غير موجه براي انبساط كيهان است

1387/04/10

ارائه مقاله " چگونگي پديدار شدن ميدان گرانش منفي ( نيروي ضد جاذبه )

1387/04/08

ارائه مقاله " جنسيت و ساختار زوجين در منظومه شمسي

1387/03/29

ارائه مقاله " زوج الكترون - الكترون و پيوند كووالانسي

1387/03/24

ارائه مقاله " دو توجيه جديد براي پديده فتوالكتريك

1387/03/14

ارائه مقاله " كاينات هوشمند يا ملائكه

1387/02/27

ارائه مقاله " منشاء پيدايش ميكرو ارگانيسمها

1386/12/18

ارائه مقاله " طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

1386/12/02

ارائه مقاله " هندسه دوجيني و ساختار خورشيد ؛ ذره يا ماده اوليه را باور كنيم

1386/11/19

ارائه مقاله " قيامت در پيش است ( انقلاب دوم ستارگان نوتروني )

1386/11/13

ارائه مقاله " آيا كيهان در حال دوران است ? ( ابهامي جديد در تئوري انفجار بزرگ )

1386/10/27

ارائه مقاله " ابهام در تئوري هاوكينگ

1386/10/21

ارائه مقاله " GWC ( متمركز كننده امواج گرانشي ) سلاحي مخوف در اختيار يوفوها

1386/10/21

ارائه مقاله " هفت طيف مريي و هفت پيامبر خداوند

1386/10/15

ارائه مقاله " زوج ماده‌ - ماده‌هاي خنثي عامل اصلي انرژي نوسان خلاء يا انرژي نقطه صفر هستند .

1386/10/10

ارائه مقاله " بيضي و ستاره داوود توسعه يافته

1386/10/04

ارائه مقاله " نظريه ذرات حجمي و ترديد در تئوري نيروي هسته‌اي قوي

1386/10/02

ارائه مقاله " نظريه حبابهاي سطحي و شالوده هندسه دوجيني

1386/09/29

ارائه مقاله " تابش پس زمينه كيهاني يا اثر دوپلر در سرعتهاي بالاي منابع نوري

1386/09/24

ارائه مقاله " اعداد مرموز و رمز ترسيم ستاره داوود و ستاره داوود توسعه يافته در قرآن

1386/09/20

ارائه مقاله " خويشاوندي دايره و موج سينوسي

1386/09/15

ارائه مقاله " اصل تبادل انرژي كوانتومي توسط لايه‌ها و زير لايه‌ها در اتم‌ها

1386/09/08

ارائه مقاله " برسي و اثبات پنجمين اصل موضوع هندسه اقليدسي

1386/09/05

ارائه مقاله " سيستم حلقه‌اي ، ساختار سياره زحل و هندسه دوجيني

1386/08/27

ارائه مقاله " ژئوفيزيك و ساختار هندسي ستاره داوود توسعه يافته

1386/08/22

ارائه مقاله " فاصله از مركز مدارها در شكل توسعه يافته ستاره داوود

1386/08/18

ارائه مقاله " هندسه دوجيني و كريستال‌هاي برف

1386/08/15

ارائه مقاله " هندسه دوجيني و ساختار اتم

1386/08/09

ارائه مقاله " ساعت ؛ تقويم و ستاره داوود توسعه يافته

1386/08/04

ارائه مقاله " تركيب تناسب طلايی يا توالی فيبوناچي در ستاره‌ داوود توسعه يافته

1386/08/03

ارائه مقاله " تئوري نور

1386/08/01

ارائه مقاله " 8 دايره و 8 كره ، 7 ميان دايره و 7 ميان كره در شكل توسعه يافته ستاره داوود ( 7 آسمانها )

1386/07/27

ارائه مقاله " توسعه رسم هندسي ستاره داوود در صفحه و فضا ( خوشه آفرينش )

1386/07/23

ارائه مقاله " ستاره داوود ، اختصار نماي ايزومتريك يك مكعب است

1386/07/19

ارائه مقاله " مكعب يك بسته كامل از اعداد در مبناي دوازده‌تايي يا سيستم شمارش دوجيني است

1386/07/14

ارائه مقاله " رياضيات مختص فيزيك : مبناي دوجيني ، دستگاه شمارش واقعي اعداد در هستي ميباشد

1386/07/09

چگونگي پديدار شدن ميدان گرانش منفي [ نيروي ضد جاذبه ، انرژي تاريك ، توجيه حركت شتاب‌دار كهكشانها در كيهان ]

1386/07/02

ارائه مقاله " ساختار فيزيكي و تكنولوژي پرواز بشقاب پرنده‌ها

1386/06/25

ارائه مقاله " توجيه خصوصيات و رفتارهاي عجيب و دوگانه سياه چاله‌ها و ستارگان نوتروني

1386/06/19

ارائه مقاله " پديده‌ دوران ميادين گرانشي و توجيه چرخش ستارگان درون كهكشاني ، 90 درصد خطا در محاسبات فيزيك كلاسيك و فيزيك مدرن !

1386/06/14

ارائه مقاله " وارونگي ميادين الكتريكي ، توجيهي جديد براي توليد زوج ماده - پاد ماده . بر خلاف انتظار ما ، ماده - پاد ماده يكديگر را نابود نمي‌كنند

1386/06/05

ارائه مقاله " واكنش هسته‌اي از نوع چهارم ، يعني ادغام نوترون‌ها و پايان هستي ( انقلاب دوم ستارگان نوتروني )

1386/05/27

ارائه مقاله " ترديد در صحت نظريه‌ انفجار بزرگ

تماس با محمدرضا طباطبایی

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن محمدرضا طباطبایی به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://www.ki2100.com
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به محمدرضا طباطبایی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام