رونمایی از چهره جدید سایت مرجع متخصصین ایران

مراسم رونمایی از قالب جدید شبکه اجتماعی مرجع متخصصین ایران در تاریخ 1397/09/07 همزمان هشتمین جشن دانش آموختگی اولین دانشگاه الکترونیکی کشور، ۹۷۹۸ (نودوهفت نودوهشت) مصادف شده با رونمایی از قالب جدید مرجع متخصصین ایران بعد از ۱۶ سال، هدیه سایت irexperts.ir یک سایت رایگان رزومه ای به تمام دانش آموختگان مهر البرز، نمونه وب سایت تحویل شده irexperts.ir/site/1050
اولین رویداد انتخاب بهترین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر اصفهان در شهر بزرگ اصفهان برگزار خواهند شد. این دانشگاه مفتخر است که برای اولین بار در ایران پذیرای کاربران محترم سایت مرجع متخصصین ایران باشد. اولین رویداد انتخاب بهترین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر اصفهان در شهر بزرگ اصفهان برگزار خواهند شد. این دانشگاه مفتخر است که برای اولین بار در ایران پذیرای کاربران محترم سایت مرجع متخصصین ایران باشد.
اولین رویداد انتخاب بهترین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر اصفهان در شهر بزرگ اصفهان برگزار خواهند شد. این دانشگاه مفتخر است که برای اولین بار در ایران پذیرای کاربران محترم سایت مرجع متخصصین ایران باشد. اولین رویداد انتخاب بهترین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر اصفهان در شهر بزرگ اصفهان برگزار خواهند شد. این دانشگاه مفتخر است که برای اولین بار در ایران پذیرای کاربران محترم سایت مرجع متخصصین ایران باشد

همزمان با شما