سوابق محمد یوسفیه

بیلبورد متخصص

روز مادر، بر همه مادران دنیا مبارک

1393/01/31

پسر رو قدر مادر دان که دایم کشد رنج پسر بیچاره مادر برو بیش از پدر خواهش که خواهد تو را بیش از پدر بیچاره مادر زجان محبوب تر دارش که دارد زجان محبوب تر بیچاره مادر از این پهلو به آن پهلو نغلتد شب از بیم خطر بیچاره مادر نگهداری کند نه ماه و نه روز تو را چون جان به بر بیچاره مادر به وقت زادن تو مرگ خود را بگیرد در نظر بیچاره مادر بشوید کهنه و آراید او را چو کمتر کارگر بیچاره مادر تموز و دی تو را ساعت به ساعت نماید خشک و تر بیچاره مادر اگر یک عطسه آید از دماغت پرد هوشش زسر بیچاره مادر اگر یک سرفه بی جا نمایی خورد خون جگر بیچاره مادر برای این که شب راحت بخوابی نخوابد تا سحر بیچاره مادر دو سال از گریه روز و شب تو نداند خواب و خور بیچاره مادر چو دندان آوری رنجور گردی کشد رنج دگر بیچاره مادر سپس چون پا گرفتی ، تا نیافتی خورد غم بیشتر بیچاره مادر تو تا یک مختصر جانی بگیری کند جان مختصر بیچاره مادر به مکتب چون روی تا باز گردی بود چشمش به در بیچاره مادر وگر یک ربع ساعت دیر آیی شود از خود به در بیچاره مادر نبیند هیچکس زحمت به دنیا ز مادر بیشتر بیچاره مادر تمام حا صلش از زحمت این است که دارد یک پسر بیچاره مادر
بیلبورد مرجع متخصصینسوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

1394/04/30

علم و صنعت ايران: دانشجوي دكتري

رشته: مهندسي مواد و متالورژي

گرایش: جوشكاري - خوردگي

1389/04/31

صنعتی اصفهان: کارشناس ارشد

رشته: مهندسی مواد

گرایش: خوردگی و حفاظت از مواد

1389/08/13

مقاله: محمد يوسفيه، احمد ساعتچي، مرتضي شمعانيان / بهبود ريزساختار و مقاومت به خوردگي در قطعات جوش فولادهاي زنگ نزن سوپر دوفازي با استفاده از عمليات حرارتي/ چهارمين همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران 1389

1389/08/12

مقاله: محمد يوسفيه، احمد ساعتچي، مرتضي شمعانيان / بررسي مقاومت به خوردگي قطعات جوش فولادهاي زنگ نزن سوپر دوفازي و نقش روش تاگوچي در بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري/ چهارمين همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران 1389

1389/08/05

مقاله: محمد يوسفيه، احمد ساعتچي، مرتضي شمعانيان / تاثير عمليات حرارتي بر ريز ساختار و دماي بحراني حفره دارشدن (CPT) در قطعات جوش فولاد زنگ نزن دوفازي / يازدهمين کنفرانس ملی جوش و بازرسی، تهران 1389

1389/08/04

مقاله: محمد يوسفيه، احمد ساعتچي، مرتضي شمعانيان / كاربرد روش طراحي آماري آزمايش در بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري پالسي و تاثير آن بر مقاومت به خوردگي در قطعات جوش فولاد زنگ نزن دوفازي / يازدهمين کنفرانس ملی جوش و بازرسی، تهران 1389

1389/05/15

مقاله: محمد یوسفیه، مرتضی شمعانیان، احمد ساعتچی، محمد علی گلعذار / تاثير جريان پالسي در جوشکاري قوسي تنگستن-گاز بر ریزساختار و خواص خوردگي مقاطع جوش فولاد زنگ نزن سوپردو فازي (UNS S32760) / سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، كرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388

1389/05/14

مقاله: محمد یوسفیه، مرتضی شمعانیان، احمد ساعتچی ، تاثير استفاده از جريان پالسي (Pulse current) در جوشکاري قوسي تنگستن-گاز (GTAW) بر رفتار خوردگي مقاطع جوش فولادهاي زنگ نزن دو فازي / دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، تهران 1388

1389/05/13

مقاله: محمد یوسفیه، احمد ساعتچی، مرتضی شمعانیان / تاثير جوشکاری قوسی تنگستن – گاز (GTAW) بر رفتار خوردگی مقاطع جوش فولاد زنگ نزن دو فازي / دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، تهران 1388

1389/05/08

M. Yousefieh , A. Saatchi , M. Shamanian, Effect of Step Annealing Heat Treatment on the Critical Pitting Temperature (CPT) of Duplex Stainless Steel Welds, 2 nd International conference on materials heat treatment (ICMH 2011), 10-12- May 2011- Isfahan, Iran

1389/05/08

مقاله علمي پژ‍وهشي: محمد یوسفیه، مرتضی شمعانیان، احمد ساعتچی، بهينه‌سازي عوامل موثر بر مقاومت به خوردگي در جوش لوله‌هاي فولادهاي زنگ‌نزن سوپردوفازي در فرايند جوشكاري قوسي تنگستن- گاز به كمك طراحي آماري آزمايش, مجله علمي پژ‍وهشي امير كبير،1390.

1389/05/07

ISI Paper: M. Yousefieh, M. Shamanian, A. R. Arghavan, Analysis of Design of Experiments Methodology for Optimization of Pulsed Current GTAW Process Parameters for Ultimate Tensile Strength of UNS S32760 Welds, Metallography, Microstructure, and Analysis, DOI 10.1007/s13632-012-0017-9, 2012

1389/05/07

ISC Paper: M. Yousefieh, M. Shamanian, A. Saatchi, M. Tamizifar, Investigation of Step Annealing Heat Treatment on the Pitting Corrosion Resistance of Super Duplex Stainless Steel Welded Pipes, Journal of Advanced Materials and Technologies, Volume 2, No. 4,February 2014, Pages 67-75

1389/05/06

ISI Paper: M. Yousefieh, M. Shamanian, A.Saatchi, Optimization of experimental conditions of the pulsed current GTAW parameters for mechanical properties of SDSS UNS S32760 welds based on the Taguchi design method, Journal of Materials Engineering and Performance, DOI: 10.1007/s11665-011-0105-z

1389/05/05

ISI Paper: M. Yousefieh, M. Shamanian, A. Saatchi , The Influence of Heat Input in the Pulsed Current GTAW Process on Microstructure and Corrosion Resistance of Duplex Stainless Steel Welds, Jouranal of iron and steel research, International, 2011, 18(9): 65-69, 78

1389/05/04

ISI Paper: M. Yousefieh, M. Shamanian, A. Saatchi , Influence of Step Annealing Temperature on the Microstructure and Pitting Corrosion Resistance of SDSS UNS S32760 Welds, Journal of Materials Engineering and Performance, DOI: 10.1007/s11665-011-9834-2

1389/05/02

ISI Paper: M. Yousefieh, M. Shamanian, A. Saatchi, Optimization of the pulsed current gas tungsten arc welding (PCGTAW) parameters for corrosion resistance of super duplex stainless steel (UNS S32760) welds using the Taguchi method, Journal of Alloys and Compounds, Volume 509, Issue 3, 21 January 2011, Pages 782-788

1389/04/31

پروژه کارشناسی ارشد: بهینه سازی و تاثير جريان پالسي در جوشکاري قوسي تنگستن گاز (GTAW) بر رفتار مكانيكي و خوردگي مقاطع جوش فولادهاي زنگ نزن سوپردو فازي به کمک روش تاگوچي و تاثير عمليات حرارتي پس از جوشكاري، اساتيد راهنما: پرفسور مرتضي شمعانيان، پرفسور احمد ساعتچي، استاد مشاور: پرفسور محمد علي گلعذار

1389/04/14

پايان نامه برتر كشور در زمينه جوشكاري در دوازدهمين كنفرانس جوش و بازرسي

1389/04/13

دريافت تنديس و لوح تقدير از رييس دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان دانشجوي نمونه دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد (Top First Graduated Student) در گروه فني و مهندسي

1387/04/31

بازرسی جوش عمومی

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

1387/05/31

Welding Inspection - AWS - QC1 Standard

The Iranian Institute of Welding and Nondestructive Testing

1388/05/31

آشنائي با مباني ، الزامات و نحوه مستند سازي مديريت کيفيت ISO 9000

شرکت استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

1388/03/31

مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت ISO 9000

شرکت استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

[F_Date]

دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

ارایه دهنده مقاله

1

[F_Date]

سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران

ارایه دهنده مقاله

1

[F_Date]

چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران

ارائه دهنده مقاله

1

[F_Date]

2nd International Conference on Materials Heat Treatment (ICMH 2011)

Oral presenter of paper

1

[F_Date]

یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

ارائه دهنده مقاله

1

تماس با محمد یوسفیه

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن محمد یوسفیه به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://yousefieh.ir
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به محمد یوسفیه

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام