سوابق طاهره یوسفی

بیلبورد متخصص

خلقت زن ...

1393/04/21

از هنگامی که خداوند مشغول خلق کردن زن بود، شش روز می گذشت. فرشته ای ظاهر شد و عرض کرد : چرا اين همه وقت صرف اين يکی می فرماييد ؟ خداوند پاسخ داد : دستور کار او را ديده ای ؟ او بايد کاملا" قابل شستشو باشد، اما پلاستيکی نباشد. بايد دويست قطعه متحرک داشته باشد، که همگی قابل جايگزينی باشند. بايد بتواند با خوردن قهوه تلخ بدون شکر و غذاي شب مانده کار کند. بايد دامنی داشته باشد که همزمان دو بچه را در خودش جا دهد و وقتی از جايش بلند شد ناپديد شود. بوسه ای داشته باشد که بتواند همه دردها را، از زانوی خراشيده گرفته تا قلب شکسته، درمان کند. و شش جفت دست داشته باشد. فرشته از شنيدن اين همه مبهوت شد. گفت : شش جفت دست ؟ امکان ندارد ؟ خداوند پاسخ داد : فقط دست ها نيستند. مادرها بايد سه جفت چشم هم داشته باشند. -اين ترتيب، اين می شود يک الگوي متعارف برای آنها. خداوند سری تکان داد و فرمود : بله. يک جفت برای وقتی که از بچه هايش می پرسد که چه کار می کنيد، از پشت در بسته هم بتواند ببيندشان. يک جفت بايد پشت سرش داشته باشد که آنچه را لازم است بفهمد !! و جفت سوم همين جا روی صورتش است که وقتی به بچه خطاکارش نگاه کند، بتواند بدون کلام به او بگويد او را می فهمد و دوستش دارد. فرشته سعی کرد جلوي خدا را بگيرد. اين همه کار براي يک روز خيلی زياد است. باشد فردا تمامش بفرماييد . خداوند فرمود : نمی شود !! چيزی نمانده تا کار خلق اين مخلوقی را که اين همه به من نزديک است، تمام کنم. از اين پس می تواند هنگام بيماری، خودش را درمان کند، يک خانواده را با يک قرص نان سير کند و يک بچه پنج سال را وادار کند دوش بگيرد. فرشته نزديک شد و به زن دست زد. اما ای خداوند، او را خيلی نرم آفريدی . بله نرم است، اما او را سخت هم آفريده ام. تصورش را هم نمی توانی بکنی که تا چه حد می تواند تحمل کند و زحمت بکشد . فرشته پرسيد : فکر هم می تواند بکند ؟ خداوند پاسخ داد : نه تنها فکر می کند، بلکه قوه استدلال و مذاکره هم دارد . آن گاه فرشته متوجه چيزي شد و به گونه زن دست زد. ای وای، مثل اينکه اين نمونه نشتی دارد. به شما گفتم که در اين يکی زيادی مواد مصرف کرده ايد. خداوند مخالفت کرد : آن که نشتی نيست، اشک است. فرشته پرسيد : اشک ديگر چيست ؟ خداوند گفت : اشک وسيله ای است برای ابراز شادی، اندوه، درد، نا اميدی، تنهايی، سوگ و غرورش. فرشته متاثر شد. شما نابغه ايد ای خداوند، شما فکر همه چيز را کرده ايد، چون زن ها واقعا" حيرت انگيزند. زن ها قدرتي دارند که مردان را متحير می کنند. همواره بچه ها را به دندان می کشند. سختی ها را بهتر تحمل می کنند. بار زندگی را به دوش می کشند، ولی شادی، عشق و لذت به فضای خانه می پراکنند. وقتی مي خواهند جيغ بزنند، با لبخند مي زنند. وقتی می خواهند گريه کنند، آواز می خوانند. وقتی خوشحالند گريه می کنند. و وقتی عصبانی اند می خندند. برای آنچه باور دارند می جنگند. در مقابل بی عدالتی می ايستند. وقتی مطمئن اند راه حل ديگری وجود دارد، نه نمی پذيرند. بدون کفش نو سر می کنند، که بچه هايشان کفش نو داشته باشند. براي همراهی يک دوست مضطرب، با او به دکتر می روند. بدون قيد و شرط دوست می دارند. وقتی بچه هايشان به موفقيتی دست پيدا می کنند گريه می کنند و و قتی دوستانشان پاداش می گيرند، می خندند. در مرگ يک دوست، دل شان می شکند. در از دست دادن يکی از اعضای خانواده اندوهگين می شوند، با اينحال وقتی می بينند همه از پا افتاده اند، قوی، پابرجا می مانند. آنها می رانند، می پرند، راه می روند، می دوند که نشانتان بدهند چه قدر برایشان مهم هستيد. قلب زن است که جهان را به چرخش در می آورد زن ها در هر اندازه و رنگ و شکلی موجودند می دانند که بغل کردن و بوسيدن می تواند هر دل شکسته اي را التيام بخشد کار زن ها بيش از بچه به دنيا آوردن است، آنها شادی و اميد به ارمغان می آورند. آنها شفقت و فکر نو مي بخشند زن ها چيزهای زيادی برای گفتن و برای بخشيدن دارند خداوند گفت : اين مخلوق عظيم فقط يك عيب دارد فرشته پرسيد : چه عيبی ؟ خداوند گفت : قدر خودش را نمی داند
بیلبورد مرجع متخصصیننفس کشیدن

1391/12/23

نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته منو به غمام سپردی ، همه آرزومو بردی همه جا اسمتو بردم ، یه بار اسممو نبردی واسه ی شب زمستون ، همه هیزمو سوزوندی واسه ی پنجره ی کور ، توی خونمون نموندی نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته منو به غمام سپردی ، همه آرزومو بردی همه جا اسمتو بردم ، یه بار اسممو نبردی واسه ی شب زمستون ، همه هیزمو سوزوندی واسه ی پنجره ی کور ، توی خونمون نموندی نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته منو به غمام سپردی ، همه آرزومو بردی همه جا اسمتو بردم ، یه بار اسممو نبردی واسه ی شب زمستون ، همه هیزمو سوزوندی واسه ی پنجره ی کور ، توی خونمون نموندی نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته یه وقت بده به چشمات ، نگاه کنه به چشمم شاید که برق نگات ، بشکنه این طلسمم یه وقت بده به چشمات ، نگاه کنه به چشمم شاید که برق نگات ، بشکنه این طلسمم نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته نفس کشیدن سخته ، تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی ، به تو رسیدن سخته
بیلبورد مرجع متخصصینشراب شعر چشمان تو

1391/03/29

من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد همه اندیشه ام اندیشه فرداست وجودم از تمنای تو سرشار است زمان در بستر شب خواب و بیدار است شراب شعر چشمان تو هوا آرام، شب خاموش، راه آسمان ها باز خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز رود آنجا که می بافند کولی های جادو، گیسوی شب را همان جاها، که شب ها در رواق کهکشان ها عود می سوزند همان جاها، که اختر ها به بام قصر ها مشعل می افروزند همان جاها، که رهبانان معبدهای ظلمت نیل می سایند همان جاها که پشت پرده شب، دختر خورشید فردا را می آرایند همین فردای افسون ریز رویایی همین فردا که راه خواب من بسته است همین فردا که روی پرده پندار من پیداست همین فردا که ما را روز دیدار است همین فردا که ما را روز آغوش و نوازش هاست همین فردا، همین فردا من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد زمان در بستر شب خواب و بیدار است سیاهی تار می بندد چراغ ماه، لرزان از نسیم سرد پاییز است دل بی تاب و بی آرام من از شوق لبریز است به هر سو چشم من رو می کند فرداست سحر از ماورای ظلمت شب می زند لبخند قناری ها سرود صبح می خوانند من آنجا چشم در راه توام، ناگاه تو را از دور می بینم که می آیی تو را از دور می بینم که میخندی تو را از دورمی بینم که می خندی و می آیی نگاهم باز حیران تو خواهد ماند سراپا چشم خواهم شد تو را در بازوان خویش خواهم دید سرشک اشتیاقم شبنم گلبرگ رخسار تو خواهد شد تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت برایت شعر خواهم خواند برایم شعر خواهی خواند تبسم های شیرین تورا با بوسه خواهم چید وگر بختم کند یاری در آغوش تو ای افسوس! سیاهی تار می بندد چراغ ماه لرزان از نسیم سرد پاییز است هوا آرام شب خاموش راه آسمان ها باز زمان در بستر شب خواب و بیدار است فریدون مشیری
بیلبورد مرجع متخصصینجادوی عشق ...

1391/03/26

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت کردن به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به خاطردود لاله های وحشی به خاطر گونه ی زرین آفتاب گردان تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم تو را برای لبخند تلخ لحظه ها پرواز شیرین خا طره ها دوست می دارم تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست می دارم اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارم تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام ...دوست می دارم تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ...دوست می دارم برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستین گناه... تو را به خاطر دوست داشتن...دوست می دارم تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم...دوست می دارم
بیلبورد مرجع متخصصینسوابق شغلی، تحصیلی، پژوهشی

از 1392/09/23 تا 1393/03/01

کارشناس

علوم و تحقیقات زیست محیطی

مبارزه با حشرات و جوندگان (سمپاشی اماکن )

1393/06/30

واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی: کارشناسی ارشد

رشته: شیمی

گرایش: تجزیه

1388/04/02

فردوسی : کارشناسی

رشته: شیمی

گرایش: محض

1392/02/11

ارائه مقاله با عنوان : حسگر پتانسیومتری بر پایه الکترود خمیری اصلاح شده با نانوتیوب کربنی و سیکلودکسترین برای تعیین دوپامین درنمونه های حقیقی در همایش تخصصی علوم و فناوری نانو دانشگاه پیام نور استان اصفهان با همکاری موسسه دانش پژوهان رازی

1392/02/05

ارائه مقاله با عنوان : حسگر پتانسیومتری بر پایه الکترود خمیری اصلاح شده با نانوتیوب کربنی و سیکلودکسترین برای تعیین دوپامین درهمایش ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

1385/04/17

ICDL

حافظ

77

تماس با طاهره یوسفی

توجه توجه

از اینکه سایت مرجع متخصصین ایران را انتخاب فرموده اید، مفتخر و سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخگوی ابراز محبت شما باشیم. به منظور حفظ آرامش فکری متخصصین عضو، مکانیزم مدیریت محتوای پیامها، بر عهده گیرندگان پیام است، به این صورت که چنانچه پیام دریافت شده را نامناسب تشخیص دهند، با کلیک بر روی گزینه "مسدود شود" دیگر پیامی از شخص مورد نظر دریافت نخواهند کرد. همچنین، اعضایی که پیام آنها توسط 10 کاربر، مسدود شود، دیگر قادر به ارسال پیام نخواهند بود.


اضافه کردن طاهره یوسفی به لیست دوستان

صفحه اول سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ورود به سایت مرجع متخصصین ایران
ایمیل: ******.********@*********.***
تلفن: **** *** ****
سایت: http://IrExperts.ir/Site/250378
آدرس: ********** ******* ***** *********** ****** **

ارسال پیام به طاهره یوسفی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

موبایل

موضوع

پیام